toilet_tank

toilet tank diagram, with parts labelled

toilet tank